Darrera Actualització: 1 de Juliol de 2021

 

 1. INTRODUCCIÓ

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades personals. A aquest efecte, les mateixes, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l’AVP i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD).

 1. INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, AVP informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua:

 1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

AVP, té la condició de Responsable del Tractament, amb les següents dades informatives:

 • Responsable: ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LES VALLS DEL PEDRAFORCA – (AVP)
 • CIF: G67032763
 • Inscrita a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb  data 19 de setembre de 2017.
 • Domicili social a aquest efecte Casa Carcau- Cámping Mirador al Pedraforca S/N, 08697, Saldes, Barcelona.
 • Correu-e: coordinacio@vallsdelpedraforca.com 

 

 1. Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, segons el cas concret, respon a la gestió administrativa de la pròpia Entitat i la seva relació respecte als associats, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per AVP. Igualment, i en cas de disposar del corresponent consentiment previ que es podrà retirar en qualsevol moment, es podrà remetre informació i comunicacions comercials.

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics; (II) en el seu cas, l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició d’associat i/o proveïdor/col·laborador; (III) i l’interès legítim que es pugui derivar de les funcions pròpies de l’AVP. I, en cas que explícita i prèviament ho hagi atorgat, el seu consentiment que podrà retirar en qualsevol moment, per remetre-li informacions i comunicacions comercials.

 1. Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades.

 1. Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que són tractades per l’AVP sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent i acreditant la seva identitat, a l’AVP.

 1. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, execució, control i compliment de les finalitat/s expressada/es, o bé per a la gestió administrativa de la entitat, o  bé en els supòsits previstos segons Llei. 

 1. Seguretat de les dades personals

L’AVP adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 1. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit a l’AVP, en coordinacio@vallsdelpedraforca.com. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a l’hora, haurà d’acreditar la seva identitat, bé mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, o bé signant amb certificat digital l’esmentat mail. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

 1. a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament, AVP, els drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara endavant “RGPD”) i la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD):

Drets d’Accés

Vostè té dret a conèixer:

 • Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.
 • L’origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.
 • Les finalitats del tractament de les seves dades.
 • Les categories de dades de què es tracti.
 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.
 • De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).
 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 • Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- fent servir les seves dades personals.

Dret de rectificació

 Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

 • Completant-les, si aquestes anessin incompletes.
 • Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultessin concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.
 • Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan concorrin alguna de les condicions següents:

 • Les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats.
 • Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.
 • Vostè hagi exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seves dades.
 • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

  Dret a la limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per als fins previstos).

 Dret d’oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem de fer servir les seves dades personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem tractar-les.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment o sigui necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte i s’efectuï per mitjans automatitzats, Vostè tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al fet que se li lliurin en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre’ls-hi a un nou responsable, és per això que AVP li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

 1. b) Qui pot exercitar aquests drets davant AVP?

Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret i acreditant degudament la seva identitat.

A través d’una altra persona que actuï, degudament acreditada i tots dos justificant la seva identitat, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

 1. c) Com i on puc exercitar aquests drets?
 • Per correu Postal

Pot presentar l’escrit remetent a la següent adreça postal: Casa Carcau- Cámping Mirador al Pedraforca S/N, 08697, Saldes, Barcelona.

 • Per internet

Pot presentar l’escrit remetent un correu electrònic a la següent adreça coordinacio@vallsdelpedraforca.com

En tots dos casos, haurà de:

 • Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva disposició l’AVP i que li remetre’m a la major brevetat possible un cop ens ho reclami.
 • Signar l’imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.
 • Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat. Si s’envia un correu electrònic, serà vàlid per acreditar la seva identitat que el mateix vagi signat mitjançant certificat digital.
 • Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat a AVP per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.
 1. d) Informació complementària

AVP analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) AVP podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar. En qualsevol cas, sempre es raonarà i justificarà els motius de desestimació/denegació.

 

 1. Modificacions d’aquesta política

L’Associació Valls del Pedraforca (d’ara endavant, AVP) es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’AVP. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

 

III.          INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES 

 1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per AVP com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal en la nostra organització.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

El Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i coberta la vacant, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per ala gestió administrativa de l’entitat.

 1. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Les seves dades són tractades per AVP com a responsable del tractament

Les finalitats del tractament de les seves dades personals son:

 • Gestionar la seva inscripció a la activitat de formació, així com comprovar que vostè compleix les requisits per inscriure’s a tal activitat segons les condicions establertes.
 • En cas que ho autoritzi expressament, remetre-li nostre butlletí relatiu a activitats formatives o informació sobre nous esdeveniments o activitats de formació.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al que obliga a tenir la informació comptable i fiscal de l’entitat i davant qualsevol possible requeriment de l’entitat pública competent (Administració Pública competent, Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), i en relació a l’enviament del butlletí, mentre disposem del seu consentiment.

Les dades són tractades sobre la base de la relació contractual que vincula a les parts i/o a l’interès legítim i al consentiment en el cas d’autoritzar la recepció del butlletí electrònic.

Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, a requeriment de l’Agència Tributària, Jutjats o Tribunals, així com a l’Administració Pública competent en cas de sol·licitud de justificació de subvenció.

 1. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per AVP, en qualitat de Responsable de Tractament.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la formalització i execució d’aquest.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les dades no seran cedides a tercers, tret que siguin comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals sigui necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la relació contractual, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades i puguin ser requerits per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).

 1. XARXES SOCIALS

AVP compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de AVP, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. AVP no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de AVP.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de AVP. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

 1. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

 1. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq

 1. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat sobre les nostres activitats. Perquè el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. 

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del seu correu electrònic amb l’única finalitat de tornar a remetre-li cap correu, a no ser que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa estigués prèviament configurada o enviada.

En el cas de subscriure’t a nostra newsletter, t’informem que utilitzem l’aplicació Mailchimp per a la seva gestió, la qual cosa implica una transferència internacional de dades a Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) per a la prestació del servei. La utilització de Mailchimp comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la Mailchimp de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

Així mateix, l’informem que aquesta empresa utilitza dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris, a fi de controlar l’obertura dels correus i la pulsació dels enllaços continguts en els correus i recollir informació com l’adreça IP, navegador, tipus de client de correu electrònic i detalls similars, per a poder elaborar amb la informació recaptada informes de seguiment de les campanyes així com millorar l’efectivitat dels serveis de Mailchimp. Per a més informació pot consultar la Política de mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.